Үндэсний хувцасыг сурталчлах уралдаанд 4 дэх өдөр оролцож байна.

Аймгийн ЗДТГ-аас зохион байгуулж байгаа үндэсний хувцасыг сурталчлах уралдаанд БОАЖГазрын албан хаагчид нэгдэн оролцож байна. /4 дэх өдөр/ https://youtu.be/0wEUtnyit_E

Дэлгэрэнгүй